Tots els sobres que no contenen informació administrativa han de tenir una paraula clau definida per l’empresa. Aquesta paraula clau s’utilitza per xifrar els fitxers en el navegador abans d’enviar-los i es requereix la repetició, així com la descarrega obligatòria d’un fitxer que inclou totes les paraules clau definides, per habilitar el tancament de l’oferta.

És molt important tenir la custòdia d’aquestes paraules clau, ja que un cop passat el termini de presentació, aquestes seran requerides per part del òrgan de contractació.

La paraula clau ha de tenir una llargada entre 8 i 32 caràcters i ha de contenir obligatòriament almenys un caràcter de cadascun dels següents grups: numèric, alfabètic i caràcters especials (*, +, $, &, #, @, -, !, %, ^, *, ;, (, ), {, }, [, ], <,
>, ?, /,_).