Els certificats digital vàlids per presentar una oferta a una licitació a través de les funcionalitats de Presentació Telemàtica d’Ofertes o Sobre Digital, de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, són els emesos per una entitat classificada pel Validador de l’AOC amb un nivell de seguretat superior al Nivell 3 (p.e.: idCAT certificat).

En el cas del DNI electrònic cal tenir en compte que les signatures dels DNIe expedits a partir d’abril 2015, estan temporalment deshabilitats pel ministeri de l’interior espanyol.

Així mateix, per aquest mateix tipus de certificat (DNI electrònic), cal tenir present que pot contenir dos certificats (un de signatura i un altre d’autenticació). L’Adobe Acobat mostra els dos en el moment de la signatura, però, només serà vàlid per la signatura del resum de l’oferta, el certificat de signatura donat que el d’autenticació no té el nivell de seguretat necessari.

La persona que signa ha de disposar de poders com a representant de l’empresa tot i que pot emprar qualsevol tipus de certificat. En cas d’UTE, aquesta condició s’aplica als representants legals de totes les empreses.