Signar el resum de l’oferta equival a signar totes els documents que la composen. Tot i que d’acord amb l’article 140
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, també s’ha de signar el DEUC.

Així mateix, si el plec requereix que es presentin originals o còpies compulsades dels documents, aquests han d’anar signats electrònicament i, si només es disposa del document signat en paper, caldria fer-ne la digitalització segura del document original en paper (còpia autèntica en format electrònic feta per un empleat públic competent). En cas contrari, la mesa o l’òrgan de contractació podran requerir l’esmena corresponent.